Herroepingsrecht voor consumenten

De Kruidelier staat als verkoper in voor de kwaliteit voor haar producten. Producten moeten beantwoorden aan de redelijke verwachting die u van het product als klant mag hebben. Mocht er onverhoopt iets mis zijn, dan vernemen wij dat graag en gaan gezamenlijk op zoek naar een passende oplossing. Deze wettelijke garantie geldt onverminderd eventuele extra aangeboden garanties.

  1. Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.
  2. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  3. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u binnen 14 dagen na ontvangst, ons (De Kruidelier, ℅ Rosemary & Co GmbH - GGroße Bleich 15, 55116 Mainz, Duitsland, telefoon: +31 (0) 850 270 007, fax: +49 (0) 6131-30 29 399, e-mail: hallo@dekruidelier.nl) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van uw besluit. U kunt hiervoor het bijgesloten standaardformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet vereist. Om u het herroepingsrecht te kunnen verlenen is het voldoende om voor het einde van de termijn van 14 dagen de betreffende verklaring te verzenden.
  4. Als u de koopovereenkomst ontbindt, zijn wij verplicht om alle van u ontvangen betalingen, inclusief eventuele verzendkosten (met uitzondering van eventuele bijkomende kosten van een andere soort verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardverzending) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na uw melding dat u van de aankoop afziet te vergoeden. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke betaling heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.
  5. Wij nemen de te retourneren producten op onze kosten terug, mits gebruik wordt gemaakt van het door ons gestuurde verzendlabel van de door ons gekozen verzendpartner. U dient het pakket, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele doos en goede staat zelf bij een pakketshop van onze verzendpartner af te geven. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere verzender retourneren. In dat geval zijn de verzendkosten wel voor u.
  6. U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het product wanneer deze niet ontstaan is door een manier van omgaan met het product die noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het product te bepalen.
  7. Voor diensten heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Voor terugbetaling geldt hetzelfde als voor producten. U bent alleen gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.

Modelformulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

De Kruidelier
Große Bleiche 15
55116 Mainz
Duitsland


Telefoon: +31 (0) 850 270 007
E-Mail: hallo@dekruidelier.nl 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*


Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Retouradres:

De Kruidelier
c/o Rosemary & Co GmbH

Große Bleiche 15
55118 Mainz

Duitsland